Sieuthivieclam: Cổng thông tin việc làm Thanh niên Tp Hồ Chi Minh

Kế hoạch tổ chức các lớp trang bị kỹ năng nghề nghiêp năm 2013


I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Thực hiện đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” giai đoạn 2012 – 2015 theo quyết định phê duyệt 4140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nhằm góp phần trang bị kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng thực hành xã hội trên địa bàn Thành phố góp phần giúp Thanh niên đủ tự tin và phát huy hiệu quả cao nhất trong cuộc sống, học tập và việc làm trong tương lai.
...

Chi tiết